Ким проводиться


Стажування відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 114 (далі - Положення про стажування) проводиться відповідним керівником.

 

Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської діяльності не менше п'яти років. В одного адвоката можуть проходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів регіону може призначити керівника стажування з числа адвокатів, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні. (ч. 3 ст. 10 Закону України «Про адвокатуту та адвокатську діяльність», п. 7.1, 7.2 ст. 7 Положення про стажування)

 

Не може бути керівником стажування адвокат, який мав дисциплінарне стягнення (за винятком попередження) протягом трьох років, що передують зверненню такого адвоката до ради адвокатів регіону для включення його до реєстру керівників стажування. (п. 7.3 ст. 7 Положення про стажування)

 

Не може бути керівником стажування адвокат, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено або припинено. У разі виникнення таких обставин під час здійснення ним керівництва стажуванням рада адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення повідомляє особу, яка проходила стажування в адвоката, право на заняття адвокатською діяльністю якого зупинено або припинено, про необхідність обрання іншого керівника стажування. (п. 7.4 ст. 7 Положення про стажування )

 

Адвокат – керівник стажування з метою забезпечення своєчасного та якісного проходження стажування особою, яка виявила намір у нього стажуватися, та направлена на стажування до нього:

 • складає індивідуальний план стажування відповідно до програми стажування для особи, яка виявила бажання у нього стажуватися, та надати його раді адвокатів регіону для затвердження, а після затвердження – стажисту;
 • організовує необхідні умови для виконання стажистом індивідуального плану стажування;
 • надає стажисту завдання відповідно до індивідуального плану стажування та здійснює їх перевірку;
 • здійснює контроль за виконанням стажистом індивідуального плану стажування;
 • складає звіт про оцінку стажування та надає його раді адвокатів регіону;
 • здійснює інші повноваження по керівництву стажуванням, визначені даним Положенням та Договором на керівництво стажуванням. (ч. 6 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пп. 7.5.6 п. 7.5 ст. 7 Положення про стажування)

 

За заявою керівника стажування або стажиста (при виникненні обставин, що не дають можливості забезпечення належного проходження стажування: хвороба, переїзд на інше місце проживання, тощо) рада адвокатів регіону може прийняти рішення про відкріплення адвоката від керівництва стажуванням конкретного стажиста.

 

Рішення про відкріплення адвоката від керівництва стажуванням приймається протягом тридцяти днів з дня отримання заяви керівника стажування або заяви стажиста. (п. 7.6 ст. 7 Положення про стажування)

 

Адвокат, за рішенням ради адвокатів регіону, може бути відсторонений від керівництва стажуванням у випадках:

 • зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 • неналежного виконання обов’язків по здійсненню керівництвом стажуванням (у цьому випадку адвокат може бути відсторонений від керівництва стажуванням на строк до двох років).

 

Рішення про відсторонення адвоката від керівництва стажуванням приймається протягом тридцяти днів з дня отримання радою адвокатів регіону відповідних відомостей, що є підставою для відсторонення. (ст. ст. 31, 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пп. 7.7.1, 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Положення про стажування)

 

Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте рішення про відкріплення або відсторонення адвоката від керівництва стажування письмово протягом трьох робочих днів з дня його прийняття. (п. 7.8 ст. 7 Положення про стажування)

 

У випадку настання обставин, що є підставою для відкріплення або відсторонення керівника стажування, голова ради адвокатів регіону (його заступник) з метою забезпечення безперервності стажування може тимчасово (в період між засіданнями ради адвокатів регіону) призначити стажисту адвоката – керівника стажування, який дав згоду здійснювати подальше стажування конкретного стажиста. При прийнятті рішення радою адвокатів регіону про призначення цього адвоката керівником стажування конкретної особи, він вважається його керівником стажування з дати тимчасового призначення. (п. 7.9 ст. 7 Положення про стажування)

 

НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИ УВАГУ на те, що відповідно до Положення про стажування адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або у складі адвокатського об’єднання чи адвокатського бюро і відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цим Положенням, та виявив бажання здійснювати керівництво стажуванням, подає заяву про керівництво стажуванням до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, згідно з даними ЄРАУ. (Додаток №1). (п. 4.1 ст. 4 Положення про стажування)

 

Заява про включення адвоката до реєстру керівників стажуванням має містити:

 • назву та адресу ради адвокатів регіону;
 • прізвище, ім’я та по-батькові адвоката;
 • номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ким і коли видане;
 • назву адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, в якому здійснює свою діяльність адвокат. У разі, якщо адвокат здійснює адвокатську діяльність індивідуально, як самозайнята особа, про це зазначається окремо;
 • адресу робочого місця адвоката, на базі якого відбуватиметься стажування та засоби зв’язку;
 • кількість вакантних місць стажистів;
 • найменування та номер банківського рахунку адвоката;
 • інші відомості, які адвокат вважає за необхідне вказати;
 • особистий підпис адвоката та згода на обробку персональних даних. (пп. 4.2.1 – 4.2.9 п. 4.2       ст. 4 Положення про стажування)

 

До заяви про включення до реєстру керівників стажування додається біографічна довідка адвоката (Додаток № 2), яка має містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові адвоката;
 • інформацію про освіту адвоката;
 • інформацію про стаж адвокатської діяльності;
 • інформацію про спеціалізацію адвоката;
 • основні професійні здобутки адвоката;
 • інформацію про відсутність (наявність) дисциплінарних стягнень протягом трьох років, що передують зверненню такого адвоката до ради адвокатів регіону про включення його до реєстру керівників стажування;
 • іншу інформацію, яку адвокат вважає за необхідне вказати;
 • особистий підпис адвоката. (пп. 4.3.1 – 4.3.8 п. 4.3 ст. 4 Положення про стажування)

 

Рада адвокатів регіону, до якої подана заява адвоката про включення його до Реєстру керівників стажуванням, протягом 30-ти робочих днів з дати її надходження приймає рішення:

 • про включення адвоката до Реєстру керівників стажування (за умови відповідності вимогам, встановленим статтею 7 цього Положення);
 • про відмову у включенні адвоката до Реєстру керівників стажування з обґрунтуванням підстав (при невідповідності вимогам, встановленим статтею 7 цього Положення про стажування).

 

Про прийняте рішення адвокат повідомляється протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. (пп. 4.4.1, 4.4.2 п. 4.4 ст. 4  Положення про стажування)

 

Підстави відмови включення адвоката до Реєстру керівників стажування ґрунтуються виключно на невідповідності адвоката вимогам, встановленим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статті 7 цього Положення, та не підлягають широкому тлумаченню. (п. 4.5 ст. 4 Положення про стажування)

 

Рада адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про включення адвоката до Реєстру керівників стажування направляє подання до Секретаріату Національної асоціації адвокатів України про оприлюднення інформації про включення його до Реєстру керівників стажування. (п. 4.6 ст. 4 Положення про стажування)

 

Інформація про адвокатів – керівників стажування, їх спеціалізацію, стаж роботи, професійні здобутки та кількість вакантних місць стажистів, за поданням рад адвокатів регіонів розміщується на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України відповідно до регіонів, у яких адвокати мають адреси своїх робочих місць згідно з даними ЄРАУ, протягом трьох робочих днів з дати надходження подання. Секретаріат Національної асоціації адвокатів України постійно оновлює інформацію про адвокатів – керівників стажування на офіційному веб-сайті НААУ. (п. 4.7 ст. 4 Положення про стажування)

 

Включення адвоката до Реєстру керівників стажування є підставою для укладення з ним договору на керівництво стажуванням (Додаток № 3). (п. 4.8 ст. 4 Положення про стажування)

 

Регіональна школа адвокатської майстерності організувує стажування у адвокатів регіону, які мають право проводити стажування у відповідності до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та вищевказаного Положення про стажування, для усіх хто успішно склав кваліфікаційний іспит.

 

Для проходження стажування необхідно лише звернутися до Регіональної школи адвокатської майстерності у Дніпропетровській області та оформити відповідну заявку.