Порядок проходження

 


На підставі ч. 4 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI (далі - Закон про адвокатуру) Радою адвокатів України було вирішено та затверджено рішенням від 25 вересня 2015 року № 114 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (далі - Положення про стажування), яким врегульовано порядок проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит за Програмою складення кваліфікаційного іспиту, затвердженою Радою адвокатів України, та отримали відповідне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії регіону.

 

Стажуванням відповідно до п. 1.1 ст. 1 Положення про стажування є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки особи, яка одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

 

Стажування здійснюється протягом шести місяців і обчислюються шляхом сумарного обліку робочого часу стажиста на виконання програми та плану стажування, який має становити не менше 550 годин. (п.1.6 ст. 1 Положення про стажування)

 

Термін стажування обчислюється з дати надання стажистом направлення ради адвокатів регіону адвокату – керівнику стажування. (п. 1.7 ст. 1 Положення про стажування)

 

Отже, фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, свідоцтво про складення якого є дійсним на день початку стажування, має право звернутися до будь-якої ради адвокатів регіону із заявою про призначення стажування (Додаток 4). (п. 1.2 ст. 1, п. 5.1 ст. 5 Положення про стажування)

 

Стажисту на весь термін проходження стажування призначається один керівник стажуванням, що не позбавляє його права пройти стажування ще у двох адвокатів з іншої спеціалізації, за їх згодою, за умови, що відомості про них включені до Реєстру керівників стажування. (п. 5.2 ст. 5 Положення про стажування)

 

Стажування проводиться за адресою робочого місця адвоката – керівника стажування. (п. 5.3 ст. 5 Положення про стажування)

 

Фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, свідоцтво про складення якого є дійсним на день початку стажування, та виявила намір проходити стажування у відповідного керівника стажування, може зробити бронювання на майбутнє проходження стажування у раді адвокатів регіону. (п. 1.2 ст. 1, п. 5.4 ст. 5 Положення про стажування)

 

У разі подання одночасно двох заяв на проходження стажування у одного керівника – перевагу отримує особа, яка має згоду адвоката – керівника стажування. (п. 5.5 ст. 5 Положення про стажування)

 

Особі, яка бажає стажуватися у певного керівника, що вже має трьох стажистів, повідомляється про це, а також про дату можливого початку стажування в обраного керівника стажування або про можливість обрання іншого керівника стажування. У разі відсутності вакансій на підготовку стажиста у адвоката – керівника стажування, рада адвокатів регіону може встановлювати черговість осіб, які бажають стажуватися у даного адвоката. (п. 5.6 ст. 5 Положення про стажування)

 

Заява про направлення на стажування має містити:

 • назву та адресу ради адвокатів регіону;
 • прізвище, ім’я та по батькові особи, яка виявила намір проходити стажування;
 • адресу місця проживання особи, засоби зв’язку;
 • прізвище, ім’я та по батькові обраного керівника стажування;
 • номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю керівника стажування, ким і коли видане;
 • адресу робочого місця керівника стажування;
 • строк стажування;
 • згоду особи, яка виявила намір проходити стажування, на обробку персональних даних та її особистий підпис. (п.п. 5.7.1 – 5.7.8 п. 5.7 ст. 5 Положення про стажування)

 

До заяви про направлення на стажування додаються:

 • оригінал свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту;
 • нотаріально посвідчена копія диплому про повну вищу юридичну освіту;
 • копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи, а якщо особа на час подання документів не працює – оригінал та копія трудової книжки;
 • копія паспорта;
 • довідка про відсутність судимості. (п.п. 5.8.1 – 5.8.5 п. 5.8 ст. 5 Положення про стажування)

 

Рада адвокатів регіону протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про направлення на стажування повідомляє адвоката – керівника стажування про намір певної особи проходити в нього стажування, який протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення надає раді адвокатів регіону письмову згоду на керівництво стажуванням цієї особи (Додаток № 5) та індивідуальний план стажування із зазначенням конкретних заходів у межах програми стажування. У випадку ненадання згоди адвокатом на керівництво стажуванням певної особи у вказаний термін рада адвокатів регіону повідомляє особу, яка виявила бажання стажуватись у цього адвоката, про можливість обрання іншого керівника стажування. (п. 5.9 ст. 5 Положення про стажування)

 

Рада адвокатів регіону протягом тридцяти робочих днів з дня надходження заяви про направлення на стажування приймає рішення:

 • про призначення керівника стажування, видачу направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання стажистом поточних звітів;
 • про відмову у направленні на стажування (якщо фізична особа: не має повної вищої юридичної освіти, не володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права менше двох років (або не має стажу роботи в галузі права), не склала кваліфікаційний іспит, не отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту яке повинне бути дійсним на день початку стажування). (п. 1.2 ст. 1, пп. 5.10.1, 5.10.2 п. 5.10 ст. 5 Положення про стажування).

 

Особа протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про призначення керівника стажування, видачу направлення на стажування, затвердження індивідуального плану стажування та строки подання стажистом поточних звітів, отримує направлення на стажування (Додаток № 6), яке реєструється у журналі реєстрації (Додаток № 7). (пп. 5.10.1 п. 5.10, п. 5.11 ст. 5 Положення про стажування)

 

Особа вважається стажистом та зобов’язана розпочати стажування з дня отримання відповідного направлення адвокатом – керівником стажування. (п. 5.12 ст. 5 Положення про стажування)

 

Керівник стажування зобов’язаний надати стажисту затверджений радою адвокатів регіону індивідуальний план стажування. За клопотанням стажиста до індивідуального плану можуть бути внесені зміни та доповнення у межах Програми стажування, які затверджуються радою адвокатів регіону. (п. 5.13 ст. 5 Положення про стажування)

 

Під час проходження стажування стажист під керівництвом адвоката – керівника стажування виконує завдання у межах індивідуального плану проходження стажування. (п. 5.14 ст. 5 Положення про стажування)

 

Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час стажиста. У час відпочинку, вихідні та святкові дні стажування проводиться за взаємною згодою стажиста та адвоката – керівника стажування. (п. 5.15 ст. 5 Положення про стажування)